Alternatief voor functiemix

Goed en aan een onderwijsvisie gerelateerd personeelsbeleid is wezenlijk voor het (voort)bestaan van goede scholen.  Binnen Werkkring wordt in samenwerking met andere verbanden als het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarktbeleid VO Noord-Holland Noord (RPOA-NHN) gewerkt aan het verder vormgeven van het kwaliteitsstreven. De verworven inzichten op basis van uitkomsten van onderzoek naar oorzaken en aanpak van werkdruk en naar de meerwaarde van academici zijn hierbij van groot belang gebleken. Vergroten van professionele ruimte en eigenaarschap van leraren, versterken van teamontwikkeling en leiderschap, en het verbreding en vergroten van loopbaanperspectieven gekoppeld aan eigentijdse en adequate instrumenten zijn inmiddels al enkele jaren speerpunten van het personeelsbeleid.

Door Werkkringscholen wordt al jaren vraagtekens geplaatst bij de grote nadruk op functiedifferentiatie in het VO. Het was dan ook teleurstellend dat het advies van het LBPO  om voor docentfuncties over te gaan op niveaudifferentiatie door de minister niet is overgenomen. Ook worden tal van kritische noties geplaatst bij de verwachting dat de functiemix tot duurzame kwaliteitsverbetering onder leraren zal leiden.

Als alternatief wordt gewerkt aan het mogelijk maken van een loopbaanbeleid voor leraren dat hen stimuleert hun eigen professionele groei ter hand te nemen, waarbij ze zich in hun eigen tempo en tot hun eigen maximale mogelijkheden in minmaal 12 jaar tot een maximum salarisniveau kunnen ontwikkelen. Dit op een zodanige wijze dat scholen persoonlijke professionele groei die dienstbaar is aan instandhouding en verdere ontwikkeling van kwalitatief hoog onderwijs direct kunnen belonen. Academisch gevormde leraren kunnen op grond van hun grotere kennisbasis hoger instromen en sneller doorstromen.

Download hier:
De kwaliteit van leraren gemixt of geschaald? Tijd en ruimte voor een diepere doordenking van een alternatief.
Kaderdocument-leraarrollen-VO