Kwaliteit van arbeid

Investeren in de Kwaliteit van Arbeid op de scholen die zijn aangesloten bij de Stichting Werkkring is primair investeren in goed onderwijs. En daarmee in goed opgeleide leerlingen.

Investeren in Kwaliteit van Arbeid is nodig in het kader van:

  • verminderen van de ervaren werkdruk en arbeidsuitval,
  • de inhoudelijke en organisatorische veranderingen in het voortgezet onderwijs (teamvorming en het nieuwe leiderschap),
  • vergrijzing, teruglopend aantal docenten. Met name in het voortgezet onderwijs gaat een grote groep docenten gelijktijdig het werkproces verlaten. De instroom is daarbij achtergebleven.

Uit de eindrapportage ‘Werkdruk of werkdrukte?’ blijkt vooral dat de werkdrukte eerder een beleefd, dan een feitelijk probleem is! Deze conclusie is niet nieuw, maar bevestigt eerder onderzoek. De verworven inzichten zijn in dit (vervolg)project verder verbreedt en verdiept tot op het niveau van teams en individu.
De pilots Kwaliteit van Arbeid zijn als ontwikkelbenadering ingezet. Met als startpunt meer inzicht te geven in de ervaren problemen van management en medewerker en als methode tot verandering een dialoog aangaan over de diverse perspectieven en oplossingsrichtingen.
Een belangrijk onderdeel van de methodiek is om niet primair in te zetten op het terugdringen van werkdruk, maar juist op het verhogen van de ervaren kwaliteit van arbeid (van de individuele medewerker).
Als denk- en werkmodel is voor de pilots het 4-venstermodel© ontwikkeld. Het verheldert de kijk op de organisatorische complexiteit: het laat zien dat mensen op allerlei invloeden, situaties en gebeurtenissen in de werkomgeving reageren.

In 2007/2008 zijn een zevental teams uit verschillende Werkkringscholen met de pilot gestart en heeft een vijftal teams het traject afgerond. Om de betrokken leidinggevenden extra ondersteuning te bieden, is een intervisiegroep gevormd waaraan alle leidinggevenden deelnemen. Ook zijn door de regiegroep samen met de projectleiding en betrokken leidinggevenden conclusies getrokken met betrekking tot noodzakelijke bestuurlijke (rand)voorwaarden en voortgang. In 2011 is besloten het intervisietraject te continueren en uit te breiden. In verband met de veelheid aan lopende ontwikkelingen op de Werkkringscholen kiezen scholen/teams hun eigen moment om indien noodzakelijk trajecten met teams te starten.