Opleiden in de school

In 2005  zijn de Werkkringscholen GSG Jan Arentsz, PCC, Kaj Munk en ECL (beiden IRIS) in samenwerking met een drietal opleidingsinstituten (Onderwijscentrum VU, HvA – O&O en Inholland) door het ministerie van OC&W aangewezen als één van de twaalf projecten in het voortgezet onderwijs in het kader van de dieptepilot ‘Opleiden in de school’. De pilot is gestart in 2006.

De titel van ons project was: ‘Een uitdagende leeromgeving voor talent’

Voor het opleiden van goede en succesvolle leraren zal de expertise van het opleidingsinstituut moeten integreren met de dynamische leeromgeving van de school. Hierdoor krijgen we beter toegerust personeel voor de verschillende lerarenfuncties. Het maken van een gezamenlijk onderwijsprogramma met een duidelijke en strakke organisatie, waarin rollen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd vergt veel tijd en inspanning van de school en de verschillende instituten en vereist een zekere schaalgrootte.
Ook is het van belang om opleiden in de school verder te verbreden en te verdiepen naar het zittende personeel. Enerzijds door hen nog meer te betrekken bij het opleiden, anderzijds door meer van hen op te leiden voor meer of grotere bevoegdheden en bekwaamheden.
Het bijzondere van het project is dat het gericht is op een hechte betrokkenheid en samenwerking van het personeel op de opleidingsinstituten en dat op de school. Dit moet ook leiden tot ‘dubbelfuncties’ en ‘opleiden op maat’.

De academische “kop” vormt de sluitsteen voor een volwaardige opleidingsschool. De rijke context voor de uitdagende leeromgeving voor talent komt juist tot stand door het doen van onderzoek en door de verbinding met vernieuwing en verbetering van het onderwijs (schoolontwikkeling).
De Academische Opleidingsschool heeft dan ook een grote meerwaarde in termen van:

  • kwaliteit van opleiden (competentie- en praktijkgericht);
  • de verbinding van opleiden en schoolontwikkeling met behulp van onderzoek;
  • de professionalisering van de organisatie en de versterking van het personeelsbeleid.

Het project zal leiden tot compleet model voor de inrichting van een opleidingsschool waar leren, opleiden, reflectie op het beroep, ontwikkelingsgericht praktijkonderzoek, kenniscirculatie en innovatie hand in hand gaan. Een opleidingsschool met een uitdagende leeromgeving die zorgt voor gemotiveerde docenten met een goed loopbaanperspectief. Een opleidingsschool die het beroep van leraar uitdagend maakt en die de instroom in de onderwijssector vergroot

In ons uiteindelijke doel om in Werkkringverband in noordelijk en zuidelijk Noord-Holland een erkende opleidingsschool te starten, zijn we sinds 2009/2010 volledig geslaagd.

De twee binnen ons samenwerkingsverband opererende en door OC&W/NVAO erkende (academische) opleidingscholen zijn de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (www.aonhw.nl) en de IRIS Opleidingsschool (www.iris-opleiden-ontwikkelen.nl).
Het partnerschap AONHW heeft inmiddels uitbreiding gekregen met de scholen Jac. P. Thijsse College te Castricum, het Trinitas College te Heerhugowaard en de opleidingsinstituten Interfacultaire Lerarenopleidingen / Universiteit van Amsterdam en Academie voor Lichamelijke Oefening te Amsterdam.
De IRIS Opleidingschool (HVC, Thamen en Haemstede-Barger) zal naar verwachting komende jaar uitgebreid worden met enkele partnerscholen uit de regio en onder de naam ROSA (Regionale Opleidingsschool Amstelland) verder gaan.
Uitbreiding van de partnerschappen met niet-Werkkringscholen strookt met onze overtuiging dat verregaande samenwerking tussen scholen niet per definitie hoeft te leiden tot bestuurlijke verbreding. De wil tot samenwerking, delen van expertise en samen versterken van opleiden, ontwikkeling en onderwijs is leidend.

Ons beleid is er nu op gericht de (Werkkring)scholen terzijde te staan en verder te versterken om de wettelijk verplichte en door de NVAO uitgevoerde zesjaarlijkse accreditatie succesvol te doorstaan.